Statut

STATUT
PRZEDSZKOLA NR 19 W CIESZYNIE


§ 1

Przedszkole nr 19 z siedzibą w Cieszynie przy ul. Skrajna 5, zwane dalej Przedszkolem jest placówką publiczną działającą na podstawie:
1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2001r. nr 142, poz. 1591).

2. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015r. poz. 2156, z późn. zm.).

3. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Z 2001r. nr 61, poz. 624 z późn. zm.).

4. Rozporządzenie MEN z dnia 31.01.2002r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego statutu (Dz.U. z 2002r. Nr 10 poz.96).

5. Uchwały Rady Miejskiej w Cieszynie Nr V/39/98 z dnia 30 grudnia 1998r. w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego „Przedszkole nr 19” w Cieszynie w jednostkę budżetową „Przedszkole nr 19” w Cieszynie.

6. Niniejszego statutu.

§ 2

1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty oraz o przepisach wydanych na jej podstawie, w szczególności:
1) wspomaga indywidualny rozwój dziecka,
2) sprawuje opiekę nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości przedszkola,
3) współdziała z rodziną pomagając jej w wychowaniu dzieci i przygotowaniu ich do nauki w szkole,
4) organizuje działalność innowacyjną i eksperymentalną, jeżeli Przedszkole taką działalność prowadzi,
5) organizuje zajęcia dodatkowe z uwzględnieniem w szczególności potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci.
2. Przedszkole:
1) zapewnia realizację podstaw programowych wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat,
2) umożliwia dzieciom podtrzymanie poczucia polskiej tożsamości narodowej, językowej i religijnej poprzez:
a) uwzględnienie w programie pracy wychowawczej treści związanych z kulturą, historią i tradycją zarówno Polski jak i regionu,
b) organizowanie, zgodnie z potrzebami rodziców zajęć z religii,
c) uczestniczenie, w różnych formach, w życiu społecznym i kulturalnym środowiska lokalnego,
3) we współpracy z wyspecjalizowanymi placówkami udziela dzieciom pomocy psychologicznej i pedagogicznej w zależności od ich indywidualnych potrzeb,
4) organizuje, w miarę potrzeb środowiskowych oraz warunków Przedszkola, opiekę nad dziećmi o udokumentowanej niepełnosprawności,
5) tworzy, w miarę swoich możliwości warunki wspomagające rozwój dzieci, wczesne odkrywanie uzdolnień i rozwijanie zainteresowań.

3. Przedszkole organizuje opiekę nad powierzonymi przez rodziców(opiekunów) dziećmi z uwzględnieniem obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny w czasie pobytu w Przedszkolu i poza terenem w ten sposób, że 1 oddział dzieci pozostaje pod stałą opieką nauczyciela lub innej osoby wyznaczonej przez Dyrektora Przedszkola,
natomiast podczas spacerów i wycieczek pod opieką dwóch osób.

Dziecko jest przyprowadzane do Przedszkola i odbierane z Przedszkola przez rodziców (opiekunów) lub upoważnioną przez nich osobę zapewniającą mu bezpieczeństwo.

§ 3

1. Organami Przedszkola są:
1) Dyrektor Przedszkola,
2) Rada Pedagogiczna,
3) Rada Rodziców.

2. Dyrektor Przedszkola wypełnia zadania wynikające z obowiązującego prawa oświatowego we współpracy z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców, związane z:
1) zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez Przedszkole,
2) kierowaniem działalnością Przedszkola i reprezentowaniem go na zewnątrz,
3) sprawowaniem nadzoru pedagogicznego,
4) sprawowaniem opieki nad wychowankami oraz stwarzaniem warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
5) realizowaniem uchwał Rady Pedagogicznej zgodnie z jej kompetencjami stanowiącymi,
6) dysponowaniem środkami określonymi w planie finansowym Przedszkola,
7) współdziałaniem ze szkołami wyższymi oraz ośrodkami kształcenia nauczycieli w sprawie organizowania praktyk pedagogicznych, 8) kierowaniem zakładem pracy dla zatrudnionych nauczycieli i pracowników administracyjno-obsługowych,
9) wykonywaniem innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.

3. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą zatrudnieni w Przedszkolu nauczyciele w pełnym i nie pełnym wymiarze godzin:
1) przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Przedszkola,
2) Rada Pedagogiczna uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem Przedszkola,
3) Dyrektor co najmniej dwa razy w roku przedstawia Radzie Pedagogicznej wnioski wynikające z prowadzonego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności Przedszkola,

4. Rada Pedagogiczna wypełnia zadania określone prawem oświatowym, w szczególności:
1) zatwierdza plany działalności Przedszkola,
2) podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
3) podejmuje uchwały w sprawie skreślenia z listy wychowanków,
4) ustała organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli,
5) opiniuje organizację pracy Przedszkola,
6) opiniuje projekt planu finansowego Przedszkola,
7) opiniuje propozycje Dyrektora w sprawach przydziału dodatkowych stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
8) opiniuje propozycje Dyrektora dotyczące odznaczeń, nagród oraz innych wyróżnień,
9) przygotowuje projekt statutu Przedszkola i zatwierdza do realizacji,
10) konsultuje skierowania dzieci do poradni psychologiczno-pedagogicznej.

5. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie
nauczyciela ze stanowiska Dyrektora w Przedszkolu, oraz bierze udział w konkursach
na stanowisko dyrektora.

6. Rada Rodziców stanowi reprezentację rodziców (opiekunów) dzieci uczęszczających do Przedszkola.
1) zasady tworzenia Rady Rodziców uchwala się zgodnie z prawem oświatowym i regulaminem Rady Rodziców,
2) Rada Rodziców uchwała regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem Przedszkola,
3) Rada Rodziców może występować do organu prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, do Rady Pedagogicznej i Dyrektora Przedszkola z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw Przedszkola,
4) w celu wspierania działalności statutowej Przedszkola Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców i innych źródeł,
5) zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin.

7. Dyrektor Przedszkola jest odpowiedzialny za zapewnienie wymienionym organom bieżącej wymiany informacji o planowanych i podejmowanych działaniach lub decyzjach.

8. Sposoby rozwiązywania sporów między organami Przedszkola:
1) organy Przedszkola są obowiązane do należnego i wyczerpującego informowania stron o okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków; w tym celu udzielają stronom niezbędnych wyjaśnień i wskazówek,
2) w razie sporów organ nadrzędny zobowiązany jest umożliwić stronom wypowiedzenie się co do zebranych materiałów i dowodów oraz stawianych żądań,
3) w razie sporów, organy powołane do wydawania decyzji powinny działać szybko i wnikliwie, posługując się możliwie najprostszymi środkami,
4) spory, które nie wymagają dowodów powinny być załatwiane niezwłocznie, w razie niemożliwości załatwienia sprawy bezpośrednio między stronami, należy ją skierować do organów nadrzędnych (w stosunku do nauczycieli – Dyrektor Przedszkola; w stosunku do Dyrektora – organ sprawujący nadzór nad Przedszkolem lub organ prowadzący Przedszkole; w stosunku do Rady Rodziców – Dyrektor, przewodniczący Rady, Rada Pedagogiczna).

§ 4

Statut Przedszkola określa organizację Przedszkola, z uwzględnieniem § 5-7

§ 5

1. Podstawową jednostką organizacyjną Przedszkola jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych według zbliżonego wieku. Zasady doboru dzieci mogą być poszerzone o inne kryteria:
1)indywidualne potrzeby i możliwości dziecka,
2)wynikające z założeń organizacyjnych do realizowanego programu wychowawczego i edukacyjnego.

2. W Przedszkolu mogą być tworzone oddziały integracyjne w porozumieniu z organem prowadzącym oraz organem sprawującym nadzór pedagogiczny.

3. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25 osób.

4. Organizacja oddziałów prowadzących program integracji dla dzieci o stwierdzonej niepełnosprawności wynika z indywidualnych potrzeb dzieci oraz realizowanego programu pracy wychowawczej, edukacyjnej i terapeutycznej.

5. W oddziale, do którego przyjęto 3-5 dzieci niepełnosprawnych liczba wychowanków
powinna wynosić 15-20 dzieci.

§ 6

1. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o program zatwierdzony do realizacji przez Radę Pedagogiczną zgodny z zaleceniami przez MEN programami wychowania w przedszkolu lub programami autorskimi.

2. Godzina zajęć w Przedszkolu trwa 60 minut.

3. W Przedszkolu prowadzone są zajęcia dodatkowe określone w rozporządzeniu MEN.

4. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności zajęć umuzykalniających, nauki języka obcego, nauki religii i zajęć rewalidacyjnych powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić:
- z dziećmi 3-4 lat — około 15 minut,
- z dziećmi 5-6 lat — około 30 minut.

5. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w Przedszkolu określają odrębne przepisy.


§ 7

Przedszkole nr 19 w Cieszynie jest Przedszkolem 2 oddziałowym.

§ 8

Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Przedszkola opracowany przez Dyrektora Przedszkola do 30 maja.

1. Arkusz organizacji zatwierdza organ prowadzący Przedszkole.

2. W arkuszu organizacji Przedszkola określa się w szczególności:
- czas pracy poszczególnych oddziałów,
- liczbę pracowników i stanowisk wraz z ich wymiarem czasu pracy,
- ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków budżetowych,
- ilość dzieci zapisanych na dany rok szkolny.

§ 9

1. Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia ustalony przez Dyrektora Przedszkola w porozumieniu z Radą Pedagogiczną z uwzględnieniem potrzeb rozwojowych dzieci, zasad ochrony zdrowia i higieny oraz oczekiwań rodziców.

2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel, któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala dla danego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

§ 10

1. Przedszkole czynne jest 10 godzin dziennie od 6.30 do 16.30 od poniedziałku do piątku. Przy czym podstawa programowa realizowana jest od godz. 9.00 do 14.00.

2. Przedszkole prowadzi swoją działalność przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący.

3. Terminy przerw w pracy Przedszkola ustala Burmistrz Miasta na wniosek Dyrektora Przedszkola i Rady Rodziców do dnia 30 marca każdego roku.

4. Dzienny czas pracy Przedszkola ustała organ prowadzący na wniosek Dyrektora w zależności od potrzeb środowiska, w tym czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, nie krótszy niż 5 godzin dziennie.

5. Wychowankowie korzystają z wyżywienia w postaci trzech, dwóch, jednego posiłku w zależności od deklaracji rodziców. Deklarację słowną można składać na okres nie krótszy niż miesiąc kalendarzowy i należy ją złożyć przed rozpoczęciem danego miesiąca. W przypadku korzystania z dwóch posiłków, muszą to być dwa kolejne posiłki. Za posiłki rodzice (opiekunowie) wnoszą opłatę w wysokości i na zasadach zgodnych z wewnętrznymi zarządzeniami przedszkola.

6. Rodzice posiadający Cieszyńską Kartę Dużej Rodziny oraz rodzice, których dzieci posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wnoszą opłatę na podstawie Uchwały nr XIV/109/15 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 24.12.2015r.

7. Nauczyciele oraz pozostali pracownicy Przedszkola mogą korzystać z posiłków przygotowywanych przez Przedszkole wnosząc opłaty zgodnie z wewnętrznymi zarządzeniami.

§ 11

Statut Przedszkola określa zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników, w tym zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez Przedszkole z uwzględnieniem przepisów §12-15.

1. Obowiązki nauczyciela
1) Nauczyciel jest odpowiedzialny za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci powierzonych jego opiece.
2) Nauczyciel prowadzi pracę wychowawczo-dydaktyczną i opiekuńczą z dziećmi i jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy.
3) Nauczyciel zobowiązany jest do:
a) tworzenia warunków dla wspomagania rozwoju dziecka we wszystkich sferach i do zaspokajania jego potrzeb,
b) prowadzenia obserwacji rozwoju dziecka w czasie jego pobytu w Przedszkolu wraz z odpowiednią dokumentacją,
c) współpracy ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczną, pedagogiczną i zdrowotną,
d) współpracy z rodzicami (opiekunami) dzieci,
e) zdobywania wiedzy i podnoszenia własnych kwalifikacji zawodowych.
4) Nauczyciel prowadzi dokumentację pedagogiczną dotyczącą oddziału zgodnie z odrębnymi przepisami.
5) Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony Dyrektora Przedszkola oraz Rady Pedagogicznej, a także ze strony wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek i instytucji oświatowych
i naukowych.

2. Intendent zobowiązany jest do:
1) prowadzenia kasy Przedszkola,
2) zaopatrywania Przedszkola w żywność,
3) nadzorowania sporządzania posiłków i przydzielania racji żywnościowych dla dzieci i personelu,
4) sporządzania jadłospisów, zgodnie z wymogami zdrowotnymi dotyczącymi żywienia
dzieci,
5) prowadzenie magazynu i dokumentacji magazynowej zgodnie z obowiązującymi
Przepisami – program komputerowy,
6) naliczanie odpłatności za pobyt dziecka w Przedszkolu, kontrolowanie
terminowości opłat,
7) systematyczne prowadzenie dziennika żywieniowego – program komputerowy,
8) prowadzenie na bieżąco raportu kasowego – program komputerowy,
9) odprowadzanie do banku wszystkich wpłat, podejmowanie gotówki z banku,
10) terminowe wykonywanie sprawozdań związanych z frekwencją i żywieniem dzieci,
11) sporządzanie miesięcznych zestawień zużycia artykułów żywieniowych – program komputerowy,
12) prowadzenie kontroli żywieniowej.

3. Kucharka zobowiązana jest do:
1) przyrządzania zdrowych i higienicznych posiłków,
2) wydawanie porcji o określonych godzinach i w ustalonych ilościach,
3) stosowania się do zaleceń pracowników Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz poleceń Dyrektora związanych z prawidłowym funkcjonowaniem placówki.
4) utrzymanie w czystości kuchni oraz naczyń i sprzętów.

4. Pomoc kuchenna zobowiązana jest do:
1) pomocy kucharce w sporządzaniu posiłków,
2) utrzymania w czystości kuchni, naczyń i sprzętów kuchennych, magazynu ziemiopłodów i obieralni,
3) współodpowiedzialności za powierzony sprzęt i narzędzia pracy.

5. Pomoc nauczyciela zobowiązana jest do:
1) pełnienia czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do dzieci, zleconych przez nauczycielkę,
2) utrzymania w czystości powierzonych pomieszczeń,
3) rozkładania i składania leżaków,
4) nakrywania do stołu i podawania posiłków o ustalonych godzinach.

6. Konserwator-ogrodnik zobowiązany jest do:
1) wykonywania drobnych napraw sprzętu przedszkolnego,
2) dbania o czystość obejścia,
3) wykonywania prac ogrodowych – koszenie trawników, pielęgnowanie drzew, krzewów i kwiatów,
4) odśnieżanie chodników.

§ 12

Dyrektor Przedszkola, za zgodą organu prowadzącego, może utworzyć stanowisko wicedyrektora.

§ 13

1. Dyrektor Przedszkola powierza każdy oddział opiece jednego lub dwu nauczycieli zależnie od czasu pracy oddziału oraz możliwości kadrowych.

2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności nauczyciel prowadzi swój oddział przez wszystkie lata pobytu dzieci w Przedszkolu.

§ 14

1. W Przedszkolu w przypadku otwarcia oddziału integracyjnego zatrudnia się dodatkowo nauczycieli ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym oraz specjalistów prowadzących zajęcia rewalidacyjne.

§ 15

1. Współdziałanie rodziców i nauczycieli w sprawach kształcenia i wychowania dzieci uwzględnia prawo rodziców do:
1) znajomości zadań wynikających z planów — rocznego Przedszkola i miesięcznych poszczególnych oddziałów,
2) uzyskiwania bieżącej, rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i rozwoju,
3) wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny oraz organowi prowadzącemu opinii na temat pracy Przedszkola,
4) stałych kontaktów z nauczycielami w celu wymiany informacji i poglądów na tematy wychowawcze, dydaktyczne i opiekuńcze w różnych formach (kontakty indywidualne, zebrania ogólne, zebrania grupowe, przynajmniej raz na kwartał).

§ 16

1. Do Przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

2. W przypadku wolnych miejsc za zgodą nauczyciela istnieje możliwość przyjęcia do Przedszkola dziecka w wieku 2,5 lat.

3. Dziecko, któremu odroczono realizację obowiązku szkolnego, może uczęszczać do Przedszkola, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 8 lat.

4. W przyjmowaniu dzieci do Przedszkola obowiązuje zasada powszechnej dostępności i uwzględnienia prawa dzieci pięcioletnich i obowiązek dzieci sześcioletnich do jednorocznego przygotowania do podjęcia nauki szkolnej.

5. Rekrutacja do przedszkoli odbywa się w ramach dwuetapowego naboru elektronicznego określonego przez odrębne przepisy.

6. Rekrutację dzieci do Przedszkola przeprowadza się także w ciągu całego roku w miarę posiadanych miejsc.

7. Nabór dzieci na okres wakacyjny odbywa się na podstawie odrębnych zasad.

8. Dziecko uczęszczające do Przedszkola ma prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności prawo do:
1) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
2) szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania,
3) ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej,
4) poszanowania jego godności osobistej,
5) poszanowania własności,
6) opieki , ochrony i ubezpieczenia,
7) partnerskiej rozmowy na każdy temat,
8) akceptacji jego osoby.

9. Dyrektor może dokonać skreślenia dziecka z listy wychowanków gdy:
1) dziecko nie uczęszcza do Przedszkola przez okres 1 miesiąca, a rodzice nie zgłoszą przyczyny nieobecności,
2) rodzice zalegają z odpłatnością za Przedszkole przez okres dwóch miesięcy,
3) jeżeli rodzice nie współpracują z Przedszkolem, poradniami specjalistycznymi, a dziecko zagraża własnemu bezpieczeństwu oraz bezpieczeństwu innych dzieci,
4) gdy dziecko jest nosicielem choroby, a rodzice nie dostarczają zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do przebywania w przedszkolu.

10. Skreślenie dziecka z listy wychowanków następuje uchwałą Rady Pedagogicznej na wniosek Dyrektora. Uchwałę doręcza się rodzicom dziecka.


§ 17

1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej Przedszkola określają odrębne przepisy.

3. Jednostka budżetowa tworzy “Rachunek dochodów własnych”.

§ 18

1. Traci moc statut z dnia 26.O2.2014r.

2. Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem 30.08.2016r.

Przedszkolowo.pl logo